Uten navn

Ungdommens fylkesting

Rogalands-ungdommen har sitt eget fylkesting!
Ungdommens fylkesting (UFT) er et rådgivende organ til Rogaland fylkeskommune opprettet 4. februar 2018, og skal gi ungdom reell mulighet til å påvirke i saker som gjelder ungdoms egen hverdag. Hver høst skal UFT velge ungdommens fylkesutvalg (UFU) på det konstituerende møtet. UFU er et utvalg på ni engasjerte medlemmer, som jobber med å få til det ungdommens fylkesting har bestemt, og gjør arbeidet mellom hvert møte i ungdommens fylkesting. Møtene i ungdommens fylkesting og ungdommens fylkesutvalg ledes av ungdommens fylkesordfører, og skal være så likt et fylkestingsmøte som mulig.

Ungdommens fylkesting og ungdommens fylkesutvalg er en naturlig del av den politiske behandlingen i fylkeskommunen, og vi behandler mange saker som også fylkestinget og fylkesutvalget skal behandle. Når vi i tillegg kan ta opp saker på eget initiativ, er det alltid noe nytt, engasjerende og dagsaktuelt å diskutere. Hvert høstmøte konstituerende møte utarbeides det et handlingsprogram, som er et dokument med som legger grunnlaget for det politiske arbeidet vi skal gjøre i perioden.

Ungdommens fylkesting Haugesund

Representantene i ungdommens fylkesting

I ungdommens fylkesting skal det være én representant og to vararepresentanter fra hver kommune i Rogaland, fra Sokndal til Vindafjord og fra Gjesdal til Utsira. I de tre befolkningsmessig største kommunene er det to representanter. Representantene i ungdommens fylkesting er valgt inn for og av ungdom i sin kommune, og derfor er det i første rekke lokalt ungdomsmedvirkningsorgan som sender representanter for kommunen, selv om representantene ikke nødvendigvis trenger å være med i disse. Har du lyst til å sitte i ungdommens fylkesting, er du velkommen til å sende e-post til oss, eller ta direkte kontakt med ditt lokale ungdomsmedvirkningsorgan. Kanskje du er neste mann til å bli valgt til å representere kommunen din?

Vedtekter

Kontaktinformasjon

Lurer du på noe? Ta kontakt!  Send en e-post til ungdommens fylkesordfører på sander.olsen@rogfk.no eller ungdommens fylkesvaraordfører på bowitzchristiane@gmail.com.

Mentorer (oppnevnt av Rogaland fylkesting):

Jonas Andersen Sayed (KrF)

Anne Marie Lund (H)

Utvalgssekretariatet

Astrid Apalset Vassbø, tlf. 91198483, mail: astrid.apalset.vassbo@rogfk.no 

Vera-Britt Sommer, tlf. 51516602, mail: mailto:vera.britt.sommer@rogfk.no

Ragnhild Holte, tlf. 51516607 / 41552962, mail: ragnhild.holte@rogfk.no

Fylkestinget vedtok at det fra 2018 skal opprettes et ungdommens fylkesting og ungdommens fylkesutvalg i Rogaland; jf.  ft-sak 130/16 og  ft-sak 69/17

Den 9.-10. november samles ungdom fra alle kommuner i Rogaland for ungdommens fylkesting (UFT). Det er de valgte medlemmer som er innkalt. 1. vara er også invitert til å delta i fylkestinget.

Dette blir det første møtet for ungdommene som er valgt til å representere kommunene i perioden 2019/20.

Les mer >

Vedtatt på konstituerende møte 17.-18. november 2018, Scandic Maritim, Haugesund

Les mer >

 Årsmeldingen for ungdommens fylkesting 2018 ble vedtatt av ungdommens fylkesting 25. januar 2019 og Rogaland fylkesting 5. mars 2019.

Les mer >
Kontaktperson