Ungdommens fylkesting

Fra 2018 blir det ungdommens fylkesting i Rogaland !!
Ungdommens fylkesting (UFT) og ungdommens fylkesutvalg (UTU) skal være rådgivende for fylkeskommunen og gis reell påvirkningsmulighet i saker som gjelder ungdommens egen hverdag.
Ordningen skal gi ungdommen mulighet til å komme med innspill og uttale seg så tidlig som mulig i saksbehandlingsprosessene, og være en plattform der de kan ta opp saker på eget initiativ. 

Oppnevning av representanter
Det skal oppnevnes én representant og to vararepresentanter fra hver kommune til UFT. Representantene skal velges av lokalt ungdomsråd eller ungdommens kommunestyre, men representantene trenger ikke være medlem av disse. Dersom kommunen ikke har slike organer, gjøres oppnevningen fra elevråd eller ungdomsorganisasjon.
Pr. 1. november er det oppnevnt representanter fra 23 av fylkets 26 kommuner.

Fremdrift
Fredag 20. oktober vil var både representanter og vararepresentanter bli invitert til en oppstartskonferanse med fokus på skolering. Totalt 45 flotte ungdommer møtte til en inspirerende dag på Metropolis i Stavanger. Fylkesrådmann Trond Nerdal fortalte om hvem fylkeskommunen egentlig er, og representanter fra UFT i Hedmark og Hordaland delte sine erfaringer med oss og ga gode tips på veien videre. Presentasjonene finner du her ….

På konferansen ble det også valgt et interimstyre som skal jobbe videre og forberede formell oppstart og konstituerende UFT-møte over nyttår. De 5 medlemmene i dette styret er: Håvard Rørtveit (Haugalandet), Ida Tomine Bø Norland (Ryfylke), Sander Olsen (Nord-Jæren), Kim Atle Kleven (Sør-Jæren), Christiane Bowitz (Dalane). I tillegg ble Maame S.K. Yeaboah (Sør-Jæren) og Mathias Vikse Rovik (Haugalandet) valgt som varamedlemmer. 

 

Reglement
 Vedtatt reglement finner du her

 

Kontaktinformasjon
Lurer du på noe, så ta gjerne kontakt:

Mentorer (oppnevnt av Rogaland fylkesting):
Julia Wong, tlf. 96814789, mail: juliawong@hotmail.no
Aleksander Stokkebø, tlf. 95747143, mail: aleksander.stokkebo@gmail.com

Utvalgssekretariatet
Saksbehandler Chalotte Rosenberg Davidsen, tlf. 51516781, mail: chalotte.rosenberg.davidsen@rogfk.no
Fagleder Ragnhild Holte, tlf. 51516607 / 41552962, mail: ragnhild.holte@rogfk.no

Fylkestinget har vedtatt at det fra 2018 skal opprettes et ungdommens fylkesting, UFT og ungdommens fylkesutvalg, UFU i Rogaland; jf.  ft-sak 130/16 og  ft-sak 69/17

Den 20.10.2017 ble det avholdt oppstartskonferanse for en masse forventningsfulle unge mennesker.

Les mer >
Kontaktperson