Spesialundervisning

Elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Elever med rett til spesialundervisning har de samme rettighetene som andre elever.

Alle elever har rett til nødvendig rådgivning. Det innebærer informasjon, veiledning, oppfølging og hjelp til å finne seg til rette på skolen, samt ta avgjørelser i tilknytning til framtidige yrkes- og utdanningsvalg.

Den skolen som eleven går på, har ansvar for at elev og foresatte får nødvendig rådgivning og informasjon om elevens rettigheter. Når eleven skal søke videregående opplæring, er det ungdomsskolen som har ansvar for at elev og foresatte får informasjon om og hjelp til innsøkning.

Når eleven er tatt inn til videregående opplæring, er det den skolen eleven har fått plass på, som skal se til at eleven får nødvendig tilrettelegging og oppfølging i forhold til sine særskilte opplæringsbehov.

Spesialundervisning i mindre grupper

Elever som har svært omfattende behov for tilpasset undervisning og er avhengige av tett oppfølging, gode relasjoner mellom lærer og elev og personale med spesialkompetanse, vil ha lite utbytte av opplæring i ordinære klasser. Rogaland fylkeskommune organiserer spesialundervisning i mindre grupper for disse elevene.

 Mer informasjon på Utdanningsdirektoratets sider om spesialundervisning (åpner i nytt vindu).

Forvaltningsplan spesialundervisning

Forvaltningsplanen er Rogaland fylkeskommunes styringsdokument. Den beskriver vårt system som skal ivareta en forsvarlig praksis for gjennomføring av spesialundervisning. 

Les planen i dette dokumentet (PDF, 900 KB).

Vedlegg: Veileder spesialundervisning i mindre grupper

Sammen med Forvaltningsplan for spesialundervisning skal veilederen bidra til å kvalitetssikre Rogaland fylkeskommune sitt opplæringstilbud for denne elevgruppen

Les veilederen i dette dokumentet (PDF, 1,4 MB)

Del denne artikkelen på: